یکهزار و سیصد و نود و چهار هجری خورشیدی

 

 

مبارک باد بر اهل قهستان

به بیرجند و به فردوس و نهبندان

به زیرکوه و به خوسف ، نایبندان

به بشرویه به سربیشه ،سرایان

به قاین   و   طبس یا اهل بندان

به مود  و  درمیان و  اهل استان

که نوروز است و آغاز بهاران