این روز ها اگر سری به پارک های شهر بزنید متوجه می شود که قاصدان بهار که پیشروان فصل سبزی هستند با رنگ های مختلف از هر گوشه ای به شما چشمک می زنند . احساس می کنی دوباره طبیعت اعلام کرده است در حال زنده شدن است . اگر چه درختان گلدار تعداشان زیاد نیست ولی همان تعدادی که وجود دارد آنقدر در تن عریان درختان نمودار است که لاجرم برای لحظاتی باید تامل کنی و خویش را دعوت گل های رنگ به رنگ آنها نمایی.

گل آمد و باغ را خبر داد    از آنچه بهار خواهدت گفت

اندیشه دیگری به سرکن   از آنچه نگار خواهدت گفت

 

ظاهرا قبل از ما زنبور های اصل موضوع را دریافته اند و به سرعت و به تعداد زیاد بر گرد این اندک گل ها می چرخند تا شیره جانشان را مهمان شوند و توشه ای برای خویش بیندوزند. اگر چه بشر هم بیش از آنها از این توشه مستفیض خواهد شد.

 زنبورهایی که در اندیشه شان جز عسل نمی گنجد از همه بهتر این پیشروان را دریافته اند و برگرد آنها حلقه زده اند تا شیره جانشان را به عسل تبدیل کنند تا اگر چه زیبایی شکوفه می گذرد ولی شیرینی عسل تو را همیشه در زیبایی شکوفه ها شناور نگه دارد